Счетоводна кантора РЕНИ КОНСУЛТ

+359 (888) 59 20 79 08:00 - 17:00
Град Костинброд ул.Никола Вапцаров № 3

1.Текущо и пълно счетоводно обслужване

 • Организация на фирменото счетоводство и изготвяне на счетоводна политика
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • Обработка на първични счетоводни документи
 • Отчитане на дълготрайните материални активи
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Водене на складово стопанство
 • Формиране на себестойност на продукция
 • Изготвяне и подаване ежемесечно към НАП на ДДС регистри, справка-декларация по ЗДДС, VIES декларации.
 • Отчитане и анализ на разчетите с клиенти, доставчици, за данъци и осигуровки.
 • Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации.
 • Изготвяне на текущи периодични справки и отчети.
 • Изготвяне на отчети и справки към банки.
 • Годишно счетоводно приключване.
 • Изготвяне на ГФО и подаване към НСИ
 • Изготвяне и подаване на данъчна декларация към НАП.

2.Частични счетоводни услуги.

 • Регистрация на фирми по ЗДДС.
 • Обработка и подаване на ДДС дневници и справки-декларации по ЗДДС
 • Изготвяне на платежни документи към банки.
 • Интернет банкиране.
 • Попълване на данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ.
 • Подаване на данъчни декларации и ГФО .
 • Обработка на данни за декларации образец 1 и образец 6
 • Изготвяне на ведомост за заплати.
 •  Изготвяне на УП-1, УП-2 и УП-3 за пенсиониране
 • Подаване на болнични листове към НОИ
 • Подаване на ГФО в Търговския регистър.

3.Годишно счетоводно приключване

 • Ние можем при неголям обем документи да ги обработим веднъж годишно и заедно с това да направим годишното счетоводно приключване, да изготвим ГФО и данъчната декларация, както и да ги подадем към съответните институции.

4.ТРЗ и личен състав

 • Изготвяне на трудови договори и направа на трудови досиета, както и тяхното поддържане.
 • Изготвяне на граждански договори
 • Изготвяне на ведомост за заплати.
 • Изготвяне на декларации обр.1 и обр.6, както и тяхното подаване към НАП.
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки и данъчни задължения.
 • Изготвяне на служебни бележки и удостоверения за доход.
 • Изготвяна не на удостоверения обр.УП-2 и УП-3

Получете консултация

Всеки един наш клиент е част от нашето семейство, а семейството е най- важната част на всеки един човек!

Други услуги

Нашите Контакти

Последвайте ни
НАЗАД