Счетоводна кантора РЕНИ КОНСУЛТ

+359 (888) 59 20 79 08:00 - 17:00
Град Костинброд ул.Никола Вапцаров № 3

Регламент (ЕС) 2016/679 е правната рамка за защита на личните данни в ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отменя Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета.
Регламентът се прилага пряко във всички Държави-членки от 25 май 2018 г.

Извършваме услуги във връзка с подготовката на дружествата за привеждане на дейностите в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Изграждане на Система за защита на личните данни и изработването на вътрешните правила на организацията, съответстващи на изискванията на Регламента.

Получете консултация

Всеки един наш клиент е част от нашето семейство, а семейството е най- важната част на всеки един човек!

Други услуги

Нашите Контакти

Последвайте ни
НАЗАД